Vršimo tehničke kontrole projekata za građevinsku dozvolu i idejnih projekata za rekonstrukciju za sve vrste saobraćajnih površina u oblasti niskogradnje.

Naša obaveza i odgovornost je da apsolutno odgovorimo svim zahtevima struke, proveravajući:

  • usklađenost projektno tehničke dokumentacije sa svim uslovima i pravilima sadržanim u lokacijskim uslovima;
  • usklađenost sa Zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta;
  • međusobne usklađenosti svih delova tehničke dokumentacije;
  • usklađenost projekta sa rezultatima prethodnih istraživanja (prethodni radovi);
  • ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških rešenja objekta i rešenja građenja objekata;
  • stabilnost i nosivost građevinske konstrukcije i bezbednosti objekta;
  • racionalnosti projektovanih građevinskih objekta;
  • uticaje na životnu sredinu i okolinu;
  • proveru ispunjenosti osnovnih zahteva za objekat;
  • usklađenost sa merama sadržanim u izveštaju revizione komisije za građenje objekata iz člana 133. Stav 2 Zakona o planiranju i izgradnji;